‘Alle bee(s)tjes helpen’ – Wilde dieren in een Equi Habitat® 

Hermelijn in zomerkleed

In de natuur is het eten en gegeten worden. Zo is het altijd geweest. Het is een oeroude wet om alles in balans te houden. Het zogeheten natuurlijk evenwicht. Elk beestje speelt daarin een belangrijke rol om ziekten en plagen te voorkomen. In onze vorige blog heb je kunnen lezen hoe het landschap van Nederland de afgelopen eeuw versnipperd is geraakt. Daardoor zijn veel diersoorten afgenomen en nog steeds afnemende. Met het terugbrengen van kleinschalige landschapselementen kunnen we een groen netwerk bouwen. Zo ontstaat er nieuw leefgebied voor uiteenlopende diersoorten en kunnen populaties zich herstellen. Want:  ‘Alle bee(s)tjes helpen!’ Lees hieronder welke diersoorten zoal geholpen kunnen worden met de aanleg van een Equi Habitat®. 

‘Alle bee(s)tjes helpen’

Er zijn heel veel diersoorten die zich eenvoudig gebruik zouden kunnen maken van een Equi Habitat®. Eenvoudig mits ze in jouw omgeving voorkomen. De ene diersoort legt langere afstanden af dan de ander. In deze blog licht ik een aantal diersoorten toe. In de Masterclass ‘Natuur in het Equi Habitat’ gaan we in op hun specifiek behoeften en welk beheer je dient toe te passen om deze soort niet te verstoren. 

(Bestuivende) insecten 

Insecten staan onderaan de voedselketen. Ze worden door vele dieren gegeten. Door insecten aan te trekken, zorg je voor voedselaanbod en help je de voedselketen van onderaf op te bouwen. Faunaranden en kruidenstroken mogen in geen enkel Equi Habitat® ontbreken. Zaai inheemse bloemen en het liefst autochtoon zaaimateriaal. Wat juist in het landschap kunnen zaden zich ver verspreiden en de natuur beïnvloeden.  

Gehakkelde aurelia

Vogels

Op en rond het boerenerf of aan de dorpsrand voelen vele vogels zich thuis. In een Equi Habitat® kun je vele zangvogels aantreffen. In een gebied met veel variatie aan weiden en akkers kun je ook specifieke weide en akkervogels treffen, zoals een patrijs of een kievit. Ook roofvogels vliegen regelmatig over. Kleine zangvogels staan immers op hun menu. Overdag jagen bijvoorbeeld de sperwer of torenvalk. In de nacht is het terrein van de steenuil of kerkuil.  

Om meer vogels aan te trekken en te zorgen dat ze zich in jouw Equi Habitat® willen vestigen dien je in voedsel, beschutting en nestgelegenheid te voorzien. Zorg voor bloemrijk grasland, laat rommelhoekjes ontstaan en ontwikkel struweelranden. Beheer je terrein cyclisch om altijd leefgebiedjes te behouden.

Mannetje roodborsttapuit

 

Marterachtigen

De bunzing, wezel, en hermelijn zijn goede muizen- en rattenjagers. Doordat het landschap steeds intensiever gebruikt wordt en meer opgeruimd is er minder ruimte voor deze marterachtigen. Ze hebben een omgeving nodig met veel dekking, verblijfplaatsen en prooidieren. Een typisch heggen weidelandschap met veel kleinschalige landschapselementen. Jouw Equi Habitat® kan een fantastische migratieroute of stapsteen worden. 

 Hermelijn in zomerkleed.

Vleermuizen

Er leven verschillende soorten vleermuizen in Nederland. Sommige zijn vrij algemeen andere zeldzaam. Vleermuizen kunnen geen nest maken benutten daarom beschikbare holle ruimtes. Zoals: holtes in bomen, spouwmuren, spleten in balken, verlaten gebouwen of nestkasten. Ze vangen duizenden muggen in een nacht. Laat ze je helpen om je perceel in evenwicht te krijgen.  

Amfibieën en reptielen

De ringslang, gewone pad, kamsalamander zijn voorbeelden van amfibieën en reptielen die gerelateerd zijn aan waterbiotopen.  Ze leven echter niet continu in het water maar maken ook gebruik van een winterbiotoop op het land. Je hoeft dus niet persé zelf een poel te hebben, om voor deze dieren een thuis te zijn. 

Wil je hier mee aan de slag? Lees meer over de Masterclass ‘Natuur in het Equi Habitat®’ en meld je aan!